BOEI inspectie


bepaling van de integrale conditie van een object


RVB-BOEI

De BOEI methodiek is ontwikkeld door het Rijksvastgoedbedrijf, om een integraal inzicht te krijgen in de conditie van een object. De letters BOEI staan voor:

 • B – brandveiligheid
 • O – technisch onderhoud
 • E – energie en duurzaamheid
 • I – inzicht in wet- en regelgeving

De BOEI inspectie methodiek is omschreven in de Handboeken RVB-BOEI, zie hieronder voor de geldige documenten.

 


Toepassingsgebied

De BOEI inspectie is bedoeld voor alle gebouwen en infrastructurele kunstwerken. Hou hierbij in gedachten dat de Handboeken RVB-BOEI specifiek ontwikkeld zijn voor het vastgoed dat door het Rijksvastgoedbedrijf wordt beheerd.

De BOEI methodiek is algemeen toepasbaar, maar met name de beslisboom en de gebrekenlijsten zijn opgesteld om de eisen die het RVB stelt aan de beoordeling van de conditie. Het kan zeer goed zijn dat een andere opdrachtgever andere criteria wenst te hanteren. Voordat een inspectie kan worden ingezet, dienen deze criteria duidelijk geformuleerd te zijn.

Omdat een BOEI inspectie vooral integraal is, wordt de integrale conditie geïnspecteerd door inspecteurs uit verschillende disciplines.

 


Resultaat

Het resultaat van een BOEI inspectie is de integrale conditie van het geïnspecteerde object. Tot en met 2022 werd de NEN-2767 toegepast om de technische conditie te bepalen, daarna heeft de RVB de NEN-2767 losgelaten ten gunste van de beslisboom. Op dit gebied keert de RVB zich af van de wijze waarop vastgoedinspecties in de Nederlandse markt worden georganiseerd.

terug naar Inspectiemethodieken


Gebruik

De conditiemeting / conditiescore wordt door gebouweigenaren doorgaans gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Opstellen van een ISHP of meerjaren-onderhoudsplan
 • Bepalen van prioriteiten in de aanpak van gebreken cq. investeringsbeslissingen
 • Toetsen van de bedrijfszekerheid
 • Vaststellen van mogelijke veiligheidsrisico’s
 • Bepaling van beleid op gebouw of complex niveau.

 


Inspecteurs

De volgende Sertum geregistreerde inspecteurs zijn in staat om binnen een BOEI inspectie de volgende taken uit te voeren:

Inspecteur BOEI-inspectie Rapporteren 100% Handboek RVB-BOEI Beslisboom werkt voor RVB Maatwerk  *
Erkend Onderhoudskundig Inspecteur ja ja nee nee nee ja 
Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI ja ja ja ja ja  nee

 

De Erkend Onderhoudskundig Inspecteur, is doorgaans opgeleid bij één van de hogescholen (HHS, HAN of HU) hier is deze opgeleid volgens de BOEI-methodiek die op dat moment geldig was, hou er rekening mee dat de BOEI methodiek is geïntroduceerd in 2009, in 2012 is een grote wijziging doorgevoerd, in 2018 is de methodiek aangepast en in 2024 wordt de methodiek opnieuw aangepast (beslisboom).

 • Alle Erkende Inspecteurs hebben kennis van de BOEI methodiek,
 • Alleen Gecertificeerd inspecteurs zijn getoetst op de actueel geldende versie van de door het RVB voorgeschreven methodiek.

* De Erkend Onderhoudskundig Inspecteur is in staat een maatwerk inspectie te organiseren op basis van de wensen van de opdrachtgever, waarbij de methodiek van de BOEI inspecties als uitgangspunt wordt genomen. De technische beoordeling vindt altijd plaats op basis van de NEN-2767.

 

naar de Sertum registers


Instandhoudingsplan

Een Gecertificeerd Onderhoudskundig BOEI inspecteur mag alleen de inspectie uitvoeren, voor het interpreteren van deze inspectie is de BOEI Adviseur opgeleid. Deze heeft tot heden nog geen certificering. De BOEI-Adviseur is opgeleid om met de software van het Rijksvastgoedbedrijf (Condor) een Instandhoudingsplan, eerder genoemd Meerjaren Uitvoeringsplan (MUP) op te stellen.

 


Organiseren

Om een BOEI inspectie te organiseren, is meer nodig dan alleen een gecertificeerde of erkende inspecteur.
Een inspectie wordt bepaald door:

 • De doelstelling(en) die met deze inspectie moeten worden behaald
 • Het budget dat beschikbaar is om de inspectie uit te voeren, het budget bepaalt de omvang van de inspectie en de te verwachten waarde van het resultaat
 • Bepalen van een relevante steekproef
 • Inrichting van de rapportage
 • Instructie van de inspecteurs.

Deze taken worden binnen het Sertum register uitgevoerd door een Erkend Coördinator of Erkend Adviseur. (Let op de BOEI-Adviseur heeft op dit vlak geen taken).

 


Geldige documenten

De BOEI inspectie methodiek is omschreven in de Handboeken RVB-BOEI:

Deel 1 – algemeen 01-03-2018
Deel 2 – discipline specifieke beschrijving

 • Deel 2a – Bouwkunde
 • Deel 2b – Elektrotechniek
 • Deel 2d – Werktuigbouw
 • Deel 2d – Transport
 • Deel 2e – Beeldende kunst
voor de integraal inspecteur vastgoed en spitst zich toe op het verzamelen van objectieve en betrouwbare inspectiegegevens per BOEI thema.

eerder omschreven als gebrekenlijsten

Deel 3 – Van in spectie naar ISPH beschrijving voor de integraal adviseur vastgoed en spitst zich toe op de totstandkoming van een instandhoudingsplan (ISHP).
Bijlage: RVB BOEI Beslisboom soort gesprek Richtlijn 08-05-2023
Bijlage: RVB BOEI Inspecties Energie en duurzaamheidstabel  Deel 1 01-03-2018

In 2024 wordt de beslisboom een verplicht onderdeel van de door Rijksvastgoedbedrijf opgedragen inspecties.

 

terug naar Inspectiemethodieken