Inschrijven Wet- en regelgeving 2020

Inschrijven Wet- en regelgeving 2020

Inschrijven

Op deze pagina kan je jezelf inschrijven voor de update Wet- en regelgeving. Klik op de inschrijflink, log in met jouw Sertum username/password, kies een datum, controleer de gegevens en geef akkoord.

Je bent dan ingeschreven, lees goed de aanwijzingen en voorwaarden.


2020-4: Update Wet- en regelgeving bestaande gebouwen en installaties (verplicht)

De Wet- en Regelgeving voor bestaande gebouwen en installaties is continu aan verandering onderhevig. De actuele wijzigingen worden in deze kennissessie op interactieve wijze gedoceerd.

Deze update is verplicht voor de inspecteurs en adviseurs uit het registers, alsmede voor de COV-ers die hun profiel willen opwaarderen naar Onderhoudskundig Coördinator conform de Maatlat.

De sessies Wet- en regelgeving vinden online plaats. Aanmelden kan via  Inschrijven voor een van onderstaande data:

  • 16 november 2020 online 15:30 – 18:00 uur (volgeboekt)
  • 23 november 2020 online 15:30 – 18:00 uur
  • 26 november 2020 online 15:30 – 18:00 uur

Let op:

Omdat we vanwege de coronabeperkingen ons programma dit jaar noodgedwongen online aanbieden beschikken we hiermee over tooling die we tevens willen inzetten om thema’s met meer diepgang te behandelen. Voor de deelnemers aan de Update Wet- en regelgeving wordt onderstaand aanvullend (niet verplicht) online-keuzeprogramma aangeboden.


2020-5: Aansprakelijkheid rondom de zorgplicht

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar de gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. Jaarlijks zijn er duizenden arbeidsongevallen waarbij ernstig letsel wordt opgelopen en aanzienlijke financiële schade kan ontstaan. Het is het streven waard om dit tot een minimum te beperken. En dat kan! Tijdens de presentatie zal aan de hand van voorbeelden van mogelijke aansprakelijkheid worden uitgelegd wat hiervoor nodig is.

Ingegaan wordt op het verschil tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Het onderwerp wordt behandeld aan de hand van ernstige calamiteiten die zich voorgedaan hebben, onder andere met liftinstallaties. Uit deze branche worden de actualiteiten benoemd, waaronder het actuele wettelijke kader.

De sessie vindt online plaats, als (niet-verplichte) keuzemogelijkheid voor de deelnemers aan de update wet- en regelgeving.

Aanmelden kan via  Inschrijven voor:

  • 24 november 2020 online 15:30 – 17:00 uur

2020-6: Toepasselijke regelgeving vastgoedtransformatie

Bij de herbestemming van gebouwen zijn de financiële gevolgen van het voldoen aan regelgeving vaak bepalend in de haalbaarheidsfase. Daarbij is het vaak lastig om de regels betreffende rechtens verkregen niveau te interpreteren. Ook stellen opdrachtgevers steeds vaker eisen stellen die de minimale eisen vanuit de regelgeving overstijgen. Actueel is de transformatie van kantoren naar woongebouwen c.q. studentenhuisvesting.

Aan de orde komen herkenbare voorbeelden op diverse gebieden met praktische tips en adviezen.

De sessie vindt online plaats, als (niet-verplichte) keuzemogelijkheid voor de deelnemers aan de update wet- en regelgeving.

Aanmelden kan via  Inschrijven voor:

  • 27 november 2020 online 15:30 – 17:00 uur

2020-7: Toegankelijkheid van vastgoed

Naar verwachting treedt in 2022 het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger van het huidige Bouwbesluit, in werking. Het Bbl bevat nieuwe regels voor de weerstand tegen rookdoorgang, in de volksmond rookwerendheid. Dit onderwerp behandelen we tegen de achtergrond van de toegankelijkheid van gebouwen.

Nederland heeft het Internationaal VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap Verdrag in 2016 geratificeerd. De toegankelijkheid van gebouwen is nu nog slechts op summiere wijze vastgelegd in het Bouwbesluit. Het besef dat er nog veel te doen is begint langzaam binnen te dringen vanuit functionele beperkingen. Maar hoe zit het met de zelfredzaamheid in levensbedreigende situaties?

De sessie vindt online plaats, als (niet-verplichte) keuzemogelijkheid voor de deelnemers aan de update wet- en regelgeving.

Aanmelden kan via  Inschrijven voor:

  • 30 november 2020 online 15:30 – 17:00 uur

De hieronder staande sessies hebben dit jaar al plaatsgevonden


2020-1:  Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving (NEN 8026)

De noodzaak voor het vaststellen van een onderhoudsbeleid wordt niet altijd onderkend voorafgaand aan de ingebruikname van vastgoed. Vaak ontstaat dit gedurende het gebruik of als gevolg van calamiteiten, ingrijpende aanpassingen of bij overdracht aan een andere eigenaar. Het initiatief om te komen tot een onderhoudsbeleid begint dan meestal met het uitvoeren van een conditiemeting. Op welke wijze de gegevens uit deze conditiemeting toegepast kunnen worden is in 2009 beschreven in de NTA 8026 “vastgoedsturing en conditiemeting”.

Vorig jaar is het initiatief genomen om deze NTA verder te ontwikkelen tot de NEN 8026 om hiermee een link te leggen tussen strategische, lange termijn beleidsvoering en de technische en functionele staat voor de asset portefeuille (vastgoed en infrastructuur).  De kennissessie  Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving gaat hier op in waarbij tevens de relatie wordt gelegd naar de recent verschenen Maatlat van Onderhoudskundigen.

Deze sessie heeft in april plaatsgevonden. De review vind je terug op de archiefpagina via Mijn Sertum.


2020-2: De kwaliteit van vastgoed

Gebaseerd op onder meer de komende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Specifiek gericht op gevolgen voor technisch beheerders, vastgoed-, portefeuille- en assetmanagers die te maken gaan krijgen met private borging, de verbrede aansprakelijkheid van aannemers en het wettelijk verplichte opleverdossier. Ingegaan wordt op de vraag wat de kwaliteit van vastgoed bepaalt en in hoeverre de komende wetgeving hierin voorziet.

Krijg je als beheerder te maken met een private borger, welke kwaliteit wordt geborgd en wat mag je als gebouwbeheerder verwachten van uitvoerende en opdrachtgevende partijen?

Deze sessie heeft in juni plaatsgevonden. De review vind je terug op de archiefpagina via Mijn Sertum.


2020-3 : Organiseren en interpreteren van inspecties

Toepassing van de NEN-2767 norm vergt niet alleen deskundigheid van de onderhoudskundig inspecteur, maar ook van diens opdrachtgever. Niet zelden worden gebouwbeheerders en -eigenaren onaangenaam verrast bij de toepassing van de inspectieresultaten in meerjaren onderhoudsplannen of prestatiecontracten. In het goed bedienen van de opdrachtgever is daarom meer nodig dan het correct toepassen van de NEN-2767. In deze kennissessie wordt ingegaan op de organisatorische en communicatieve aspecten die hierin van belang zijn.

Deze sessie heeft op 10 september fysiek plaatsgevonden. De review vind je terug op de archiefpagina via Mijn Sertum.