Accreditatiecommissies

Accreditatiecommissies

Het bestuur kan een Accreditatiecommissie formeren in samenspraak het Bureau, de Raad van Advies, de Klankbordgroep en externe deskundigen, dan wel hiertoe een externe organisatie benoemen. 

Dit is aan de orde indien:

  • er vraag is voor de inrichting van een nieuw register.
  • het op peil houden van het actuele kennisniveau meer vergt dan het volgen van Permanente Educatie.

Het bestuur bepaalt wanneer de Accreditatiecommissie ontbonden kan worden. Ingeval er sprake is van registratie op basis van persoonscertificering bestaat de Accreditatiecommissie uit een externe organisatie die het certificatieschema continu bewaakt.

Dit  is aan de orde voor het register Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI, met Hobéon als accrediterende organisatie.  

Taken
Een Accreditatiecommissie heeft de volgende taken:

  • Inhoudelijke beoordeling van curricula, competentieprofielen, actualiteit, toepasbaarheid en examenmethodieken van te accrediteren en/of geaccrediteerde examenbureaus en/of opleiders.
  • Beoordelen van aanvragen voor nieuwe registers, gebaseerd op een aan te leveren competentieprofiel, de technische inhoud van een examen en de wijze van examineren. Indien gewenst adviseren over eventuele aanpassingen van de aanvraag.
  • Toezicht houden op examens van geaccrediteerde examenbureaus op de inhoud en de uitvoering van een examen.

Positie
Een Accreditatiecommissie heeft een onafhankelijke status. Deze commissie geeft bindende adviezen aan het bureau, die op haar beurt de examinerende partijen adviseert met betrekking tot toetsing conform de geldende registerbeschrijving. Dit betekent dat het niet opvolgen van de adviezen door een examinerende partij, kan leiden tot het onthouden van erkenning van een diploma of certificaat. 

Terug naar Structuur van Sertum