Accreditatiecommissies

Accreditatiecommissies

Toezicht op en beoordeling en borging van het niveau, de vaardigheden en kennis van Kandidaten en geregistreerden conform beschreven in de geldende competentieprofielen zoals deze zijn opgesteld per register. Dit toezicht is erop gericht om de deskundigheid binnen het vakgebied te waarborgen.

Onderhoudskundigen
Een Accreditatiecommissie richt zich op één van de drie Onderhoudskundige competentieprofielen, zoals die zijn vastgelegd in de Maatlat voor Onderhoudskundigen: Adviseur, Coördinator en Inspecteur.

Taken
De Accreditatiecommissies hebben de volgende taken:

  • Inhoudelijke beoordeling van curricula, competentieprofielen, actualiteit, toepasbaarheid en examenmethodieken van te accrediteren en/of geaccrediteerde examenbureaus en/of opleiders.
  • Beoordelen van aanvragen voor nieuwe registers, gebaseerd op een aan te leveren competentieprofiel, de technische inhoud van een examen en de wijze van examineren. Indien gewenst adviseren over eventuele aanpassingen van de aanvraag.
  • Toezicht houden op examens van geaccrediteerde examenbureaus op de inhoud en de uitvoering van een examen.

Positie
Een Accreditatiecommissie heeft een onafhankelijke status. Deze commissie geeft bindende adviezen aan het bureau, die op haar beurt de examinerende partijen adviseert met betrekking tot toetsing conform de geldende registerbeschrijving. Dit betekent dat het niet opvolgen van de adviezen door een examinerende partij, kan leiden tot het onthouden van erkenning van een diploma of certificaat. Wat tot gevolg kan hebben dat Kandidaten met een niet erkend certificaat niet bij Sertum kunnen worden geregistreerd.

Samenstelling
Een Accreditatiecommissie wordt voorgezeten door een door Sertum aangestelde, onafhankelijke voorzitter. De overige leden (minimaal twee) worden op basis van onderstaande profielen benoemd:

  • Technisch deskundig op het vakgebied waarop de Accreditatiecommissie actief is;
  • Geregistreerde die in bezit is van het certificaat of diploma waarover de commissie oordeelt;
  • Opdrachtgever, die ofwel geregistreerden in dienst heeft, dan wel met enige regelmaat geregistreerden inzet voor de uitvoering van werkzaamheden;
  • Vertegenwoordiger van een partij die een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het oordeel van de commissie.

Terug naar Structuur van Sertum