Certificerende Instelling

Certificerende Instelling

 

Alle registers die in de naam ‘Gecertificeerd’ dragen zijn gebaseerd op een certificatie door Hobéon te ‘s-Gravenhage. Hobéon treedt op als onafhankelijke Certificerende Instelling.

 


Hobéon is een adviesorganisatie die in 1991 is opgericht. Deze organisatie houdt zich bezig met advies, certificering, persoonscertificering, registratie en accreditatie. Zie voor meer informatie de Hobéon website. De samenwerking met Sertum betreft persoonscertificering. Hobéon voert meer dan 25 verschillende persoonscertificeringen uit voor verschillende (soorten) opdrachtgevers.

Voor ons is van belang het Certificatieschema Onderhoudskundige Vastgoed. Dit schema is tot stand gekomen uit een samenwerking van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), het huisvestingsbureau van de politie, verschillende hogescholen en opleidende partijen.

De certificatie van personen met een toegelaten diploma is voorbehouden aan Hobéon, die toeziet op de kwaliteit van de examens van erkende examenbureaus.

 


Rolverdeling

In het proces van certificatie en registratie hebben verschillende partijen hun eigen rol

Opleiders
De partijen die opleidingen verzorgen (link) hebben eigen vrijheid en eigen verantwoordelijkheid om de opleiding zo in te richten dat deze aansluit op de doelgroep waarvoor de opleiding bedoeld is. De Certificerende Instelling geeft geen oordeel over afzonderlijke opleidingen.

Examenbureaus
De meeste opleiders hebben een eigen examenbureau, die een examen afneemt aan het eind van de opleiding. Ook is er een onafhankelijk examenbureau (SCEV), deze partij voert examens uit voor opleiders die niet zelf examineren.

Certificerende Instelling
De CI heeft in dit proces een aantal taken

  1. De CI heeft als eerste taak om vastgestelde diploma’s van examenbureaus te erkennen. Met als gevolg dat een kandidaat certificatie kan aanvragen met een erkend diploma. De CI beoordeelt het examen, de examenstof, het examenreglement en kijkt mee bij het afnemen van examens. Zo kunnen examenbureaus erkenning verwerven en behouden.
  2. Op het moment dat een kandidaat certificatie aanvraagt beoordeelt de CI of aan alle voorwaarden is voldaan, als dat zo is wordt een certificaat verstrekt.
  3. Vervolgens is het de  taak van de CI om toe te zien op de kwaliteit van de aangeboden Permanente Educatie. Opleiders vragen erkenning aan voor kennissessies in het kader van PE, na goedkeuring door de CI kan deze sessie meetellen voor de PE punten die de geregistreerde jaarlijks dient te halen.
  4. Na 5 jaar zal de CI de hercertificatie beoordelen en bij akkoord een nieuw certificaat verstrekken.

Sertum
Sertum heeft in dit proces de volgende taken

  1. Registratie van kandidaten, geregistreerden en gecertificeerden
  2. Het voeren van een openbaar register, waarin de geregistreerden per register kunnen worden terug-gevonden
  3. Het voeren van de administratie voor registratie en certificatie
  4. Het voeren van de financiële administratie voor registratie en certificatie
  5. Het registreren van verplichtingen van geregistreerden in het kader van permanente educatie
  6. Het communiceren met partijen over registraties.